border

  ZŠ speciální - specifikum výuky                                                                 

 

psaní

Do ZŠ speciální přijímáme žáky se středně těžkou a těžkou mentální retardací. Ve výchovně vzdělávacím procesu je kladen velký důraz nejen na vzdělávání, ale také na pěstování návyků sebeobsluhy a osobní hygieny. Součástí školy je i třída pro děti s PAS a dvě třídy pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Naším hlavním cílem je vést žáky k co nejvyšší samostatnosti, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, připravit je na cestu životem.

 Co vám nabízíme:

individuální přístup

vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů – vytvořené ve spolupráci s SPC a rodiči žáků

kvalitní pedagogický sbor – učitelé speciálních tříd mají    magisterské studium v oblasti speciální pedagogiky a v průběhu  školního roku se neustále vzdělávají  na různých typech školení, které zkvalitňují a zefektivňují výuku

klidné a pohodové prostředí rodinného typu

pomoc asistentů – v každé třídě je asistenta pedagoga

malý počet žáků ve třídách – čímž je umožněn individuální přístup k našim žákům

speciální pomůcky – moderní a kvalitní pomůcky, které pomáhají žákům při výuce

individuální konzultační hodiny pro rodiče

možnost návštěv rodičů ve vyučování

bezbariérový přístup

výtah

vzdělávání na interaktivních tabulích

vzdělávání žáků pomocí iPadů

výuku v moderní počítačové učebně

projektové vyučování

pokračování vzdělávání na střední škole praktické – žáci mohou pokračovat ve vzdělávání ve    známém prostředí,    se známými učiteli a především se svými kamarády

dopravní výuku - na vlastním dopravním hřišti v areálu školy

pobyty v solné jeskyni - unikátní klima se vzduchem nasyceným zápornými ionty biogenních  prvků, světelné efekty s prvky kolorterapie a jemná relaxační hudba. Tím vším se snažíme  podporovat dobrý zdravotní stav našich žáků

zdravotně – tělesnou a rehabilitační výchovu – uplatňujeme i netradiční cvičební pomůcky

speciálně – pedagogické terapie – kde uplatňujeme prvky fyzioterapie, arteterapie,  muzikoterapie, ergoterapie, trampolininku

snoezelen

relaxační techniky

týdenní rehabilitační pobyty v přírodě

kulturní vyžití - návštěvy divadla, koncertů, programů pro školy, kina, výstav, knihovny, …

školní družinu s programem v ranních i odpoledních hodinách

bohatou mimoškolní činnost – kroužky a kluby různého zaměření: břišní tance, keramický    kroužek, sportovní  kluby, ...

plavby na raftech – pod vedením zkušených a proškolených pedagogů

účast v celostátních soutěžích a akcích – výtvarná oblast, sportovní oblast, sběr PET víček, sběr  papíru, kaštanů,    žaludů, apod.

 možnost členství v SPMP, za jehož podpory se účastníme nejrůznějších akcí jako např. Matějské  pouti, celostátní  výtvarné soutěže Radost. V rámci členství je možné navštěvovat za zvýhodněné  ceny Vodní svět v Kolíně a mnoho d  alších aktivit.

         divadlo