border

 ZŠ speciální - kombinované postižení

V naší škole se vzdělávají  i žáci s kombinovaným postižením, tj. středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, vícevadami a autismem. Podporu pedagogickým pracovníkům zajišťují asistenti pedagoga. Do výuky jsou zařazovány nejnovější speciálně pedagogické metody a formy práce, relaxační a terapeutické činnosti. Pravidelně s učiteli a rodiči spolupracují pracovníci Speciálního pedagogického centra – speciální pedagog, psycholog a logoped.

Cílem všech pedagogů je přizpůsobit vzdělávání  individuálním potřebám žáků, připravit je v maximální možné míře pro praktický život a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže pružně reagovat na aktuální potřeby jednotlivce. Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů, které se ve spolupráci s pracovníky Speciálního pedagogického centra stávají podkladem k vytváření Individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán je dále pravidelně konzultován s rodiči a aktualizován. Zpracování učiva v individuálním plánu pak umožňuje pedagogům vycházet při plánování výuky z aktuálních možností, schopností a dovedností žáka.

Péče o žáky je ve škole vedena individuálně a komplexně. Zohledňujeme v maximální možné míře specifika každého dítěte nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, ale i v poskytování dalších individuálně vedených terapeutických služeb – logopedie, fyzioterapie, bazální stimulace. Veškerý chod a režim školy, vybavení tříd, rozdělení žáků ve třídách, výchovně-vzdělávací a zdravotně-rehabilitační péče, odpolední družinové aktivity, jsou podřízeny specifickým potřebám našich žáků. Škola je nadstandardně vybavena speciálními didaktickými a rehabilitačními pomůckami. Děti mají k dispozici školní kuchyni, keramickou i truhlářskou dílnu, relaxovat mohou v Snoezelenu – rehabilitační místnosti vybavené elektronikou, vizuálními efekty, audio soustavou a video projektorem.  K pravidelným odpoledním aktivitám v rámci družinové činnosti patří pestrá nabídka kroužků.  Každoročně se žáci školy účastní rehabilitačních pobytů na horách v České republice.