border

Speciální mateřská škola v Kolíně

Obsah:

Základní informace o MŠ
Třídy
Kontakty

Základní informace o MŠ

Mateřská škola je určena dětem ve věku zpravidla od 3 do 7 let s různým druhem a stupněm zdravotního postižení a znevýhodnění – dětem s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Škola vzdělává děti dle § 16 odst. 9 Školského zákona. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zákonného zástupce dítěte, doporuční lékaře a doporuční školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Kapacita MŠ je 24 dětí. MŠ je školou trojtřídní. Třídy jsou heterogenní. Děti jsou rozdělovány do tříd podle druhu a stupně postižení, mobility a také osobnostních rysů. Ve větší ze tříd probíhá vzdělávání dětí třídy Berušek (děti s více vadami) souběžně se vzděláváním dětí třídy Ježků (děti s PAS). V každé z těchto tříd může být vzděláváno 4 – 6 dětí. V prostorově menší třídě Sluníček se vzdělávají děti s lehčím typem zdravotního postižení či znevýhodnění. Zde může být vzděláváno maximálně 12 dětí.

Vycházka s draky

Provoz v každé třídě zajišťují učitelky s kvalifikací speciálního pedagoga a asistenti pedagoga. Prostředí tříd je přizpůsobeno zdravotnímu postižení dětí, je vybaveno speciálními pomůckami, hračkami, didaktickými materiály a odpovídajícím nábytkem.

Mateřská škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, které při škole působí  a s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Kolíně. V MŠ působí také školní logoped, k dispozici je školní psycholog nebo sociální pracovník. Podle potřeby spolupracuje škola také s externími odborníky. Je pro nás velmi důležitá úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí. Nabízíme možnost osobních konzultací, účast na školních i mimoškolních akcích.  

S láskou a odborností rozvíjíme děti s nejrůznějším zdravotním postižením - to je naším posláním.

> zpět na obsah

Třídy

Uvnitř MŠ jsou tři třídy: Sluníčka, Berušky a Ježci.

SLUNÍČKA

popis: třída pro děti s lehčím typem zdravotního postižení
věk dětí: 3 - 7
počet zapsaných dětí: 12
učitelky: Mgr. Marie Rybářová, DiS. - vedoucí učitelka MŠ, Mgr. Hana Hoskovcová

BERUŠKY

popis: třída pro děti s těžším typem zdravotního postižení, děti s více vadami
věk dětí: 3 – 7
počet zapsaných dětí: 6
učitelky: Bc. Tereza Šlechtová
asistent pedagoga: Marie Kulhavá Pechová, Lenka Hauslerová

JEŽCI

popis: třída pro děti s PAS, děti s více vadami
věk dětí: 3 – 7
počet zapsaných dětí: 6
učitelky: Mgr. Lucie Reslová, Lenka Veselá
asistent pedagoga: Ilona Vávrová

Ve všech třídách poskytujeme dětem individuální péči v menším kolektivu. Využíváme prvky a metody alternativní a augmentativní komunikace, podle potřeby také využíváme metodu strukturovaného učení. Nabízíme možnost navštěvovat kurzy předplaveckého výcviku, účastnit se canisterapie. Navštěvujeme snoezelen - interaktivní místnost v budově školy, máme k dispozici všechny prostory školy (tělocvičnu, kuchyňku, místnost na fyzioterapii, keramickou dílnu). Velmi oblíbené je dětské hřiště spolu s novými prostory kolem školy, které dětem poskytují možnost bezpečného volného pohybu a relaxaci (víceúčelové hřiště, trampolína).

hernaboudička

 

 

 

 

 

 

> zpět na obsah

Kontakty

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, příspěvková organizace
Kutnohorská ulice 179, 280 02 Kolín IV

Tel: 321 723 092- škola , 777 676 447  - ředitelka školy
Tel: 724 126 334 (přímý telefon do školky)
Ředitelka školy: Mgr. Ladislava Vavrincová

Vedoucí učitelka: Mgr. Marie Rybářová, DiS.

> zpět na obsah