border

Projektový záměr

    Základním cílem tohoto projektu je sestavit metodický tým lektorů anglického jazyka a učitelů ICT a vytvořit vlastní interaktivní materiály pro výuku anglického jazyka dětí s poruchami učení a mentálním postižením.

     Náš projekt nastartuje implementaci ŠVP v oblasti výuky anglického jazyka na Základní škole praktické, které se doposud výukou cizího jazyka nezabývalo. Z tohoto důvodu pro tyto děti nejsou vytvořeny žádné speciální materiály navazující na speciálně pedagogické metody výuky čtení a psaní. Můžeme vycházet jen z učebnic a pracovních sešitů vydaných pro základní školy. Ty však neodpovídají z hlediska rychlosti postupu ani metodiky čtení a psaní našim potřebám.
 
     Chceme využít nové vyučovací metody a vytvořit interaktivní výukové materiály v programu ACTIVstudio, a tím zapojit žáky do aktivní výuky anglického jazyka s pomocí piktogramů, obrázků a slov spojených se zvukem. Novou formou výuky chceme zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků nejen na naší škole, ale na všech praktických školách v republice, neboť interaktivní materiály chceme propagovat a volně šířit mezi partnerské školy zabývající se speciálním školstvím.
 
     Druhým cílem je vytvoření učeben vybavených interaktivní tabulí, ve kterých budou lektoři vyučovat s pomocí vytvořených materiálů a naplno tak využívat multimediálních a interaktivních možností ICT ve výuce cizích jazyků. 
 
     Výukou cizího jazyka s příslušnými reáliemi současně významně přispějeme k rozvoji myšlení těchto dětí, které mají díky svému postižení zúžené chápání, povědomí a představy o okolním světě. Tento projekt jim pomůže pochopit globální souvislosti soužití a umožní jim poznat lépe multikulturalitu dnešního světa.

     Významným důsledkem projektu bude zlepšení absolventského profilu našich žáků a zvýšení jejich šancí uplatnění se na trhu práce.