border

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Zápis:

Praxe ve školní kuchyniStudium oboru Praktická škola dvouletá navazuje na vzdělávací program ZŠ speciální. Je zaměřeno na další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení. Důraz klade na praktické činnosti v předmětech: příprava pokrmů, ruční a dílenské práce, rodinná a zdravotní výchova, keramika a pěstitelské práce.

Cílem studia je vychovat studenty k co největší samostatnosti, získání vědomostí a dovedností využitelných v praktickém i rodinném životě. 

délka studia – 2 roky
určeno pro chlapce i dívky
ukončení závěrečnou zkouškou – žáci obdrží vysvědčení
vhodné pro absolventy ZŠ speciální a ZŠ praktické 
počet přijímaných uchazečů – 10
uplatnění absolventů: pomocné síly ve stravování, zdravotnictví, sociálních službách, v zahradnictví

 

Podmínky přijetí:

- ukončení povinné školní docházky

- doporučení školského poradenského zařízení

- lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti uchazeče pra daný obor

- předpoklad pro dokončení studia

- přednostně do naplnění kapacity jednotlivých tříd a oboru přijímáme žáky, kteří podávají přihlášku poprvé

Přihláška: v záložce ZŠ a MŠ Kolín - Dokumenty

 Žáci Praktické školy dvouleté si v průběhu docházky doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v základní škole speciální. Vedeme je k osvojení si kompetencí a manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i v každodenním praktickém a rodinném životě. Žáci mohou být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího programu a dle potřeby lze studium rozložit do čtyř let.

Ve školním vzdělávacím programu klademe důraz v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, na vypěstování kladného vztahu k práci, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení pracovních dovedností a maximální samostatnosti. Důraz klademe na čtenářskou finanční a sociální gramotnost.

Praxe v dílněToto vše podporujeme využíváním pracoven pro výuku keramických prací, dílenských prací, přípravy pokrmů, ručních prácí, zahradních prací. Do výuky zařazujeme využívání interaktivní tabule a programů na iPadu, prvky muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, navštěvujeme divadelní představení, knihovnu, koncerty. Zdravý životní styl podporujeme častým pobytem v přírodě, docházením do solné jeskyně, účastí v zimní a letní paralympiádě, cvičením v přírodě. V průběhu školního roku do výuky začleňujeme žáky velmi oblíbené projektové dny, vztahující se k různým výročím, mezinárodním dnům nebo i tradičním dnům a svátkům. Pro relaxaci i stimulaci žáků využíváme snoezelen - multifunkční smyslovou místnost.

Studenti získávají praktické zkušenosti s prací v Tescu, kam docházejí na praxi. Jiná skupina studentů se stará o část kolínského parku. Dále se žáci aktivně zapojují do pomocných prací v Městském společenském domě v Kolíně a celoročně spolupracují s kolínskými seniory. Tato spolupráce je obzvlášť přínosná pro obě skupiny.

Při naší škole pracuje SPMP, v jehož rámci se zúčastňujeme všech akcí, ať už je to týdenní rehabilitační pobyt v horském prostředí, zájezd na Matějskou pouť, účast na koncertu Tv Nova Chceme žít s vámi, zájezdy do ZOO, celostátní výtvarná soutěž Radost.