border

Projektový záměr

         Cílem tohoto projektu je rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, posílení jejich kompetencí, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod, podporujících rovný přístup ke vzdělávání u všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Tým speciálních pedagogů bude v průběhu realizace projektu připravovat pro žáky moderní, nově organizované formy a inovované metody výuky, které budou napomáhat k rozvoji a zkvalitnění pracovních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
     Účastí na projektu se žáci naučí spolupráci v kolektivu, odpovědnosti za výsledky práce své a svých spolužáků, dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci, řešení obtíží při dokončování pracovních úkolů, zvládnutí úkolů souvisejících se sebeobsluhou, osvojení dovedností k praktickému užívání předmětů denní potřeby. Naučí se bezpečně a účinně používat materiály, nástroje, vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a vztahu k životnímu prostředí, přírodě a zvířatům.  Kromě již jmenovaných výhod přinese účast v projektu žákům to, že se stanou samostatnější, vnímavější, ohleduplnější a zručnější ve využívání moderní sdělovací techniky.
 
     V rámci realizace projektu budou vytvořeny ucelené metodiky v elektronické podobě, které budou využitelné pro ostatní školy a školská zařízení, které také pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost žáků bude dle metodik rozdělena do tří stupňů dle odtížnosti práce.
 
     Součástí projektu je i dovybavení pracoven na práci v kuchyni a domácnosti, zpracování dřeva, dílenské práce se zaměřením na využití odpadového materiálu, zřízení koutku živé přírody a v zahrádkářské dílně.
 
          Významným důsledkem projektu bude podpora motivace žáků k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.