border

 ZŠ speciální - rehabilitační třídy

Prostředí a vybavení rehabilitačních tříd je specificky přizpůsobeno potřebám žáků. Navštěvují ji děti s kombinovaným postižením – zdravotními obtížemi a mentální retardací ve spodním pásmu středně těžké až těžké mentální retardace. Jejich denní režim vyžaduje časté střídání činností s relaxací. Z tohoto důvodu je třída vybavena speciálními židličkami, relaxačními lůžky, míčkovým bazénem, gymnastickými míči apod.. Připomíná spíše útulný dětský pokojíček. Místo se tu najde i pro chlupatého kamaráda Indyho, jehož pomocné tlapky vstupují do třídy vždy jednou za čtrnáct dnů. Canisterapie – léčebný kontakt s pejskem podporuje psychosomatické zdraví žáků, pomáhá rozvíjet celkovou lokomoci, pozornost, fantazii i komunikaci. Na tvářích dětí Indy vždy vykouzlí smích.

Při vzdělávání žáci rehabilitační třídy postupují podle individuálně zpracovaného plánu. Ten přizpůsobujeme jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Pracují pod vedením třídní učitelky a asistenta pedagoga. Učí se rozvíjet své komunikační dovednosti, případně využít i alternativních technik. Základem je navázání kontaktu, vnímání pozdravů a loučení, vyjadřování proseb a přání. Při rozumové výchově s pomocí řady stavebnic a manipulačních pomůcek si žáci rozvíjejí rozumové předpoklady i jemnou motoriku. Učí se v rámci svých možností držet psací náčiní a rozvíjet grafomotoriku. Pracují s knihou, obrazovým materiálem. Pozorují, listují, naslouchají. Poznávají zvířata a věci, které nás obklopují. Obsahem smyslového vyučování je zase prohlubovat vnímání. Žáci rozeznávají hlasy zvířat, zvuky, chutě a další vjemy. Učí se vyjadřovat libé či nelibé pocity, souhlas či nesouhlas. Edukaci napomáhá také individuální práce s iPadem, kam jsme nahráli řadu programů pro tyto žáky přizpůsobených.

Při rehabilitační tělesné a pohybové výchově navštěvují prostory rehabilitační místnosti, tělocvičny, využívají školní hřiště a pokud je to možné, vyrážejí na vycházky do terénu.

Velmi oblíbené jsou návštěvy Snoezelenu. Tady děti nejraději relaxují, ale probíhá zde i bazální a orofaciální stimulace, muzikoterapie, rehabilitační cvičení i pohybové aktivity s muzikou. Hudbu mají žáci velmi rádi. S oblibou ji poslouchají, s asistencí tančí a doprovázejí písničky na jednoduché hudební nástroje. Někdy se zapojí i sobě vlastním zpěvem.

Další velmi oblíbenou aktivitou je pomoc při přípravě pokrmů. U jednoduchých jídel probíhá nácvik ve třídě, u složitějších pak ve školní výukové kuchyni. Zde jsou pracovní plochy přizpůsobeny práci žáků na vozíku, tudíž zapojit se může každý. Cílem ovšem není jen uvařit a sníst, ale také úklidové práce i základy stolování. Však co možná největší samostatnost či spolupráce při běžných činnostech každého dne a dodržování základních hygienických pravidel jsou tím hlavním, co je třeba u žáků rehabilitační třídy trénovat.