border

ZŠ speciální - autistická třída

 

autismusZákladním principem vzdělávání žáků s Poruchou autistického spektra (PAS) na naší škole je individualizace. Děti s PAS mají velmi různorodé symptomy a variabilita projevů je široká, proto jejich výchova a vzdělávání zahrnuje do detailů propracovanou individuální volbu metod a postupů, ale i individuálně upravené prostředí, komunikaci, motivaci a vizualizaci. Každému dítěti vytváříme ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem individuální vzdělávací plán. Při jeho sestavování respektujeme potřeby žáka, vycházíme ze specifik jeho postižení a především z úrovně chronologického i mentálního věku.

 

Žáky vzděláváme dle jejich individuálních předpokladů ve třídách pro děti s PAS nebo jsou integrovaní do tříd ZŠ speciální. Základní vzdělávací metodou je strukturované učení, které vychází z TEACCH programu a opírá se o kognitivně behaviorální terapii. Tato metoda nám umožňuje:

  • respektovat zvláštnosti a individuální úroveň dítěte
  • vycházet z osobnostních charakteristik a využívat silných stránek žáka
  • snižovat kognitivní deficity, které jsou zapříčiněny poruchou autistického spektra
  • zvyšovat flexibilitu myšlení a chování žáka
  • budovat přiměřené chování a současně odbourávat projevy nevhodného chování
  • úzce spolupracovat s rodinou při výchově a vzdělávání dítěte

 

Výuka je doplněna o individuáln logopedickou péči, služby fyzioterapeuta, relaxační prvky a multismyslovou stimulaci v Snoezelenu. Pracujeme s pestrou škálou didaktických pomůcek, využíváme moderní technologie - počítače, interaktivní tabule, iPad.

autismus